Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: kwiecień 2015r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Ochrona zdrowia

Art. 71. (uchylony).
Art. 72.

1. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Art. 73.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.

6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym w tych przepisach.

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1, wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczenia.

KomentarzGość
2012-08-28 19:26:24
Odpowiedzi: 0
Witam, przepracowałam w Oświacie 18 lat( z przerwami).Obecnie pracuję w szkole trzeci rok , mam umowę na czas nieokreślony. Czy mając orzeczenie lekarskie o konieczności zejścia na urlop dla poratowania zdrowia mogę z niego skorzystać?
KomentarzGość
2012-09-28 12:06:33
Odpowiedzi: 0
Witam!Wnioskowałam o urlop dla poratowania zdrowia 14 sierpnia 2012 r. w terminie 01.09.2012 - 30.06.2013. Wdrożono tryb odwoławczy. w dniu 27.09.2012 r.w WOMP potwierdzono potrzebę jego udzieleni w/w terminie. We wrześniu byłam na L4. Pracodawca chce bym jeszcze raz złożyła wniosek o udzielenie urlopu w terminie 01.10.2012 - 30.06.2013. Czy muszę taki wniosek napisać/
KomentarzGość
2012-10-04 12:04:54
Odpowiedzi: 0
jestem na urlopie zdrowotnym , a jednocześnie studiuje na studia dostałam skierowanie od dyrektora (szkoła pokrywa wszystkie koszty)w tej chwili zmieniła się dyrekcja szkoły i nie mogę doprosić się delegacji na wyjazd. Chciałabym dowiedzieć się , czy jest to zgodne z prawem
KomentarzGość
2012-10-16 07:50:21
Odpowiedzi: 0
proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
1)czy nauczyciel na urlopie zdrowotnym może dostawać dodatek motywacyjny (przez pierwsze pół roku) za okres swojej pracy w roku wcześniejszym? Czy jest jakiś przepis zabraniający przyznaniz takiego dodatku?
2)czy głównym kryterium nie przyznania nagrody dyrektora może być brak w dokumentacji szkoly aktualnej oceny pracy (mimo ze taka ocena była rok wcześniej zrobiona przez wcześniejszego dyrektora ale nie ma jej w dokumentacji)
KomentarzDorota
2013-01-03 16:40:35
Odpowiedzi: 0
Czy na wyjazd do sanatorium dyrektor może mi przyznać urlop zdrowotny?Czy może być urlop w ilości dni sanatoryjnych,czy musi być na miesiąc?
KomentarzGość
2013-03-03 17:41:51
Odpowiedzi: 0
Przepracowałam 8 lat, w tym dwa pierwsze lata - umowa na zastępstwo. W obecnej szkole - 6 lat, ale 4lata na czas nieokreślony, a 2 - na czas określony. Czy mogę skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia?
KomentarzJagoda
2013-03-24 15:44:40
Odpowiedzi: 0
Od 13 lutego w 2013 byłam 182 dni na zwolnieniu/ złamanie/ bezpośrednio po nim poszłam na urlop zdrowotny do kończ roku. Jaki należy mi się wymiar trzynastki?
KomentarzGość
2013-05-13 20:07:36
Odpowiedzi: 0
Czy na urlop na poratowanie zdrowia kieruje lekarz rodzinny,czy lekarz specjalista,który musi orzec chorobę zawodową?
KomentarzGość
2013-09-29 21:38:50
Odpowiedzi: 0
Witam,
jestem nauczycielem placówki nieferyjnej. Od 4 stycznia przebywałam na kilkumiesięcznym chorobowym, a następnie na półrocznym urlopie dla poratowania zdrowia (kończy się 14.11.2013 r.). Czy mam prawo do niewykorzystanych 35 dni urlopu wypoczynkowego i jakie przepisy to regulują ?
Z poważaniem
Arleta Piasecka
Komentarzewa
2013-11-28 12:03:49
Odpowiedzi: 0
Teraz mam pełny etat pedagoga, od 01.01.2014 r mam zmianę etatu na 16/25. Jaka pensję będe otrzymywać podczas urlopu zdrowotnego?
Komentarzewunia
2014-01-19 16:21:34
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 27 letnim stażem. Obecnie przebywam na 6 miesięcznym urlopie zdrowotnym, ( pierwszym w ciągu trwania mojej pracy zawodowej ) który rozpoczęłam 27 sierpnia 2013r. a kończę 26 lutego 2014r. Między czasie otrzymałam skierowanie do sanatorium w terminie od 25 lutego 2014r. do 18 marca 2014r. Czy Dyrektor ma prawo przedłużyć mój urlop zdrowotny na czas trwania pobytu w sanatorium? Pozdrawiam
KomentarzGość
2014-01-24 13:26:54
Odpowiedzi: 1
Witam, czy obecnie mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na starych zasadach, czy są one już zmienione?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-15 13:35:55
Witam! Przyłączam się do pytania powyżej, czy obowiązują jeszcze stare zasady czy w styczniu 2014 weszły nowe? Dyrektor na siłę chce mnie wysłać , bo brakuje godzin i nikt nic nie wie. Pomocy!
Dodaj odpowiedź
KomentarzAnna
2014-04-16 14:54:00
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 05-R może być zwolniony np. z dyżurów w czasie przerwy? I jakie inne ulgi mu przysługują?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-07-03 12:03:43
oczywiście, że tak wypisuje to lekarz medycyny pracy
Dodaj odpowiedź
KomentarzRobert
2014-05-14 08:58:00
Odpowiedzi: 0
Pracuję w dwóch szkołach, w jednej na pełnym etacie 18/18, a w drugiej 10/18. Chciałbym skorzystać z urlopu dla podratowania zdrowia. Czy obie szkoły go udzielają, czy tylko jedna?
Jeżeli jedna, to co się dzieje w przypadku drugiej?
KomentarzGość
2014-06-18 14:14:54
Odpowiedzi: 0
Jestem na L-4, czy mogę iść na komisję do WOMP - odwołanie od orzeczenia urlop dla poratowania zdrowia
KomentarzElżbieta
2014-08-21 17:11:15
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem przedszkola z 35 letnim stażem pracy. Czy mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego na czas pobytu w sanatorium?
KomentarzZofia
2014-08-23 01:14:05
Odpowiedzi: 2
Witam, we wniosku o urlop dla poratowania zdrowia jest termin 1.09.2014-30.06.2015 r. Dyrekcja chce, żeby lekarz przesunął termin na 30.09.2015 r. Czy może tego żądać, wiedząc, że nauczyciel straci na tym finansowo??
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-08-23 22:31:58
Chyba chodzi o datę 31 sierpnia 2015 r. urlop nie może wynieść 13 miesięcy, max rok,czyli 12 miesięcy. Finansowo nic się nie traci. Podczas wakacji nauczyciel na urlopie otrzymuje też 100 % pensji.
Gość
2014-08-24 17:06:51
Tak, chodzi o 31 sierpnia 2015 r.
Chodzi o to, czy dyrekcja może żądać, aby lekarz zmienił na orzeczeniu datę zakończenia urlopu? W moim przypadku z 30.06.2015 r na 31.08.2015 r.?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-08-25 16:57:22
Odpowiedzi: 0
czy dyrektor szkoły może narzucić wykonanie tzw halówek jako 2 dodatkowych godzin do mojego pensum. W tym momencie zwiększa się moje pensum nauczyciela wspomagającego do 20 godzin tygodniowo
KomentarzGość
2014-08-26 14:37:28
Odpowiedzi: 1
Jestem do 1 września 2014r. na urlopie zdrowotnym ale nie jestem jeszcze zdrowa. Czy mogę bezpośrednio po urlopie pójść na L-4?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-26 23:28:43
możesz
Dodaj odpowiedź
Komentarziwona
2014-08-31 18:57:54
Odpowiedzi: 0
mam 56 lat , pracuje w przedszkolu.nabyłam uprawnienia do swiadczenia kompensacyjnego.Czy mogę iść na urlop zdrowotny?
KomentarzGość
2014-09-06 12:16:37
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem dyplomowanym.Pracuję w szkole nie przerwanie ponad 20 lat. Zawsze w pełnym wymiarze godzin ale od 01-19-2014 jestem zatrudnia na 0,96 etatu. Czy w przyszłym roku będę mogła iść na urlop zdrowotny ?
KomentarzGość
2014-11-17 16:57:39
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel emeryt może dostać zwrot za okulary korekcyjny?
KomentarzGość
2014-11-26 21:39:17
Odpowiedzi: 0
Witam.
Czy jezeli nauczycielka z przedszkola, majaca 51 lat, chce przejsc na emerytute omostowa za 4 lata, to jezeli teraz pojdzie na roczny urlop dla poratowania zdrowia, czy nadal za 4 lata bedzie mogla pojsc na emeryture pomostowa, czy ten czas sie automatycznie przedluzy.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
KomentarzEwa
2015-02-06 19:05:51
Odpowiedzi: 0
Witam!
Proszę o przysłanie na mala wzoru wniosku o urlop dla poratowanie zdrowia oraz aktualne przepisy na ww. temat. Pracuję 30 lat w przedszkolu i nigdy nie korzystałam z ww.urlopu Czy dyrektor może odmówić mi udzielenia ww.urlopu? Czy muszę być przewlekle chora? Pozdrawiam
KomentarzGość
2015-02-14 18:48:56
Odpowiedzi: 0
czy dyrektor szkoły ma obowiązek zatrudnienia mnie na pełnym etacie po powrocie z urlopu zdrowotnego? czy nauczycielowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym przysługują jakieś prawa? Bardzo proszę o odpowiedź oraz podane numerów artykułów w karcie nauczyciela w których te informacje są zawarte
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie