Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: kwiecień 2015r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

Art. 10.

1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.

4a. (uchylony).

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2–5, z zastrzeżeniem ust. 9.

8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego.

Art. 11.

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.

Art. 11a.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową.

2. Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także termin, w jakim dyrektor szkoły zobowiązany jest do wydania legitymacji.

Art. 12.

1. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania nie podlegają podporządkowaniu służbowemu określonemu w innych przepisach prawnych dla mianowanych funkcjonariuszy państwowych.

2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.

3. Nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.

Art. 13.

Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonym w akcie mianowania, a jeżeli tego dnia nie określono – z dniem doręczenia tego aktu.

Art. 14.

1. Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

2. W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

Art. 15.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg.".

Art. 16.

Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę wygasa, jeżeli nowo zatrudniony nauczyciel nie usprawiedliwi w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Art. 17.

1. Zasady powierzania stanowisk kierowniczych w szkole określają odrębne przepisy.

2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji.

2a. Nauczyciele dyplomowani skierowani w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, zwanych dalej "szkołami europejskimi", otrzymują urlop bezpłatny na czas skierowania.

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 2 i 2a, zajmujący stanowisko dyrektora szkoły, obowiązani są do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed udzieleniem im urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 2 i 2a.

Art. 18.

1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

2. Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem:

3. (uchylony).

4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

Art. 19.

1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

2. W wypadku określonym w ust. 1, a dotyczącym pracy w innej szkole w innej miejscowości, nauczycielowi przysługuje:

Art. 20.

1. Dyrektor szkoły w razie:

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

5. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

5a. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.

5b. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

5c. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

6. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

8. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Art. 21.

1. W razie przeniesienia nauczyciela przysługuje mu zwrot kosztów przeniesienia według zasad określonych w odrębnych przepisach dla pracowników urzędów państwowych.

2. Nauczyciela zmieniającego miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem zwalnia się od pełnienia obowiązków służbowych na odpowiedni okres czasu, nie dłuższy niż 7 dni.

Art. 22.

1. Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być – za zgodą nauczyciela – stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20.

2a. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2.

3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

Art. 23.

1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:

3. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 i 4 nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych.

4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również:

5. Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. W przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 24. (uchylony)
Art. 25. (uchylony).
Art. 26.

1. Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:

2. Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę.

Art. 27.

1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3–6, ust. 2 pkt 3–6 oraz ust. 3–5.

Art. 28.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomie-sięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązuje się stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 70 ust. 2, przyznaje się odprawę pieniężną na zasadach określonych w ust. 1, nieprzekraczającą jednak:

2a. W wypadku określonym w art. 23 ust. 1 pkt 6 nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jedno-miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

3. Odprawy określone w ust. 1–2a wypłaca dyrektor szkoły, który rozwiązał z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunek pracy.

Większe okno
KomentarzJanek
2013-09-29 21:57:18
Odpowiedzi: 0
Tu się naczytałem o odprawie przy wypowiedzeniu zmieniającym, dość długi artykuł, ale jest wszystko co potrzeba wiedzieć: http://www.radapracownikow.pl/PRAWO-DO-ODPRAWY-PRZY-WYPOWIEDZENIU-ZMIENIAJACYM,395,baza-wiedzy.html
KomentarzEwa
2013-10-22 21:44:46
Odpowiedzi: 0
Dostałam od 1 września ograniczenie zatrudnienia 17,68/18, jestem nauczycielem dyplomowanym z 27 letnim stażem. Od października mam przyznane nauczanie indywidualne w wymiarze 0,5 godz.na 24 tygodnie i 0,25 h na 10 tygodni. Wyliczyłam sobie, ze to w rozliczeniu rocznym daje mi cały etat a dyrektor szkoły zaproponował aneks: od 1 X do końca zajęć dydaktycznych, czyli czerwiec 2014 - zatrudnienie 18,06/18 a od kończ czerwca do kończ sierpnia - 17,68/18
KomentarzGość
2014-02-08 14:06:50
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor może ograniczyć etat nauczycielowi wracającemu z urlopu macierzyńskiego, który jest nauczycielem kontraktowym i ma umowę na czas nieokreślony na rzecz nauczyciela który był zatrudniony za niego na zastępstwo który w tej szkole wcześniej nie pracował?
KomentarzJacek
2014-02-16 10:32:37
Odpowiedzi: 1
W trakcie rekrutacji nie złożyłem oświadczenia o nietoczącym się postępowaniu karnym(art.10 pkt.5 ust.3). W trakcie kontroli pracowników oświaty zauważono brak w/w dokumentu. Jakie grożą mi konsekwencje.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-16 23:36:04
Grozi ci kara śmierci i to bezapelacyjnie
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-03-03 14:05:12
Odpowiedzi: 0
W maju koncze staż na dyplomowanie - czy dyrektor wystepuje do Metodyka przedmiotu o ocene mojego stazu/ potwierdzenie obecnosci na spotkaniach metodycznych? Podobno od stycznia 2014 jest to obowiązkowy element ukonczenia stazu
Komentarzwiesia
2014-04-08 22:40:44
Odpowiedzi: 0
zdyrektor zmniejsza mi etat do 17,2. Na jeden rok szkolny. Jakie może to miec konsekwencje dla mnie - prawne i finansowe? Czy może to być wstep do zwolnienia mnie z pracy?
KomentarzGość
2014-04-12 18:28:10
Odpowiedzi: 0
czy osoba samotnie wychowująca dzieci jest chroniona przed zwolnieniem z pracy - redukcja oddziałów przedszkolnych
Komentarzteresa
2014-04-22 09:36:59
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może odejść na emeryturę z dniem 31.07 gdy w szkole są ferie
Komentarzmaria
2014-04-24 18:36:25
Odpowiedzi: 0
w maju kończę 65 lat. w szkole jestem zatrudniona na czas nieokreślony, jestem nauczycielem dyplomowanym. Z powodów rodzinnych (choroba taty) złożyłam podanie o przyznanie mi 14e 18ych etatu, czyli kontynuowanie pracy z klasami które do tej pory nauczałam minus klasy maturalne, które ukończyły naukę w naszej placówce. w odpowiedzi usłyszałam że powinnam złożyć dodatkowe podanie o zmianę typu umowy o pracę.Jedyną znaną mi formą jest rozwiązanie obecnej umowy na umowę na czas określony a tego nie chcę, chodzi mi jedynie o zmniejszenia ilości godzin w r.szk. 2014/2015. Czy w tym przypadku naprawdę przepisy zmuszają mnie do rozwiązania umowy?
KomentarzGość
2014-04-25 13:41:40
Odpowiedzi: 0
Witam, jestem nauczycielem kontraktowym (z 10 letnim stażem), który w maju wraca z rocznego urlopu zdrowotnego. Dyrektor powiadomił mnie, że od września nie może zatrudnić mnie na pełen etat, więc musi rozwiązać ze mną umowę. Czy jeśli ja wyrażam zgodę na pracę w niepełnym wymiarze godzin (12) to istnieje taka możliwość bez rozwiązywania umowy?
KomentarzGość
2014-05-29 22:10:40
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielką j. angielskiego. 9 czerwca kończy mi się urlop macierzyński, a do 24 września jestem na wypoczynkowym. 28 maja dyrekcja zaproponowała mi zmianę stanowiska na edukację wczesnoszkolną, do którego mam kwalifikacje. Obecnie pracuje za mnie n-l (na zastępstwo). Czy mam prawo wrócić na stanowisko n-la j. angielskiego?
KomentarzStanisław
2014-06-01 14:54:30
Odpowiedzi: 1
W roku szkolnym 2014/2015 mam zaplanowanych 21 godzin lekcyjnych.Istnieje jednak obawa, że nie powstanie klasa I i wówczas pozostanie mi 14 godzin. Informacją w tej sprawie będzie wiadoma po zakończeniu rekrutacji w dniu 4.07.2014r. Co wtedy? Jestem zatrudniony na podstawie mianowania na czas nieokreślony. Nabyłem również prawa emerytalne (mam 35 lat stażu). Jakie możliwe są rozwiązania? Czy mogę dostać wypowiedzenie zmieniające 1 miesięczne (1.08), a w razie nie wyrażenia zgody na zmianę warunków otrzymać odprawę 6cio miesięczną z tytułu likwidacji mojego stanowiska (czy pozostałe godziny mogą być wówczas przydzielone innemu nauczycielowi i w jakim trybie?). Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
k44
2014-06-02 22:08:11
dyrektor będzie mógł Panu zaproponować ograniczenie etatu (art. 22 KN), a w razie braku zgody zwolnic na podstawie art. 20 z odprawą 6-miesięczną plus emerytalną plus odszkodowaniem za 2 miesiące wypowiedzenia
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-06-05 09:24:07
Odpowiedzi: 0
zatrudniamy nauczyciela na podstawie umowy o pracę jesteśmy placówką feryjna. Proszę o pomoc w wyliczeniu wymiaru urlopu i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. A oto dane: zatrudniona od 1.03.- 30.06.2014 na 2,37/18 (zajęcia dydaktyczne) i 4,21/22 (opiekun praktyk), pierwsza praca-staż pracy 8 lat (studia).Będę wdzięczna za wyjaśnienia czy korzystam tylko z kp, czy współczynnik pomniejszyć proporcjonalnie do etatu, czy czy dzielić przez 8 godzin/dziennie itd, itp
KomentarzGość
2014-06-12 07:14:12
Odpowiedzi: 0
zostałem ukarany kara dyscyplinarna zwolnieniem z pracy,komisja dyscyplinarna powiedziała mi ze moge isc do innej szkoły już jutro a na pytanie do mojej szkoły znaczy w tej której pracowałem kiedy mogę wrócić ? dziękuję za odpowiedz
Komentarzkarolina
2014-07-02 14:12:06
Odpowiedzi: 0
Jeżeli przejdę na emeryturę, czy dyrektor może mnie zatrudnić na 4 godziny?
KomentarzGość
2014-08-14 16:56:52
Odpowiedzi: 1
w tym roku szkolnym tj.2014/2015 mam mieć "0" czyli dzieci 6 letnie urodzone po czerwcu 2008 jakie będzie moje pensum 22 godziny czy 25 godzin
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-15 23:10:25
z dziećmi 6-letnimi 22
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-08-17 18:09:39
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem nauczycielem kontraktowym od 18 czerwca 2012r. od września będę miała pół etatu j. niemieckiego (do którego nauczania mam pełne kwalifikacje)łącznie w dwóch szkołach. 1) czy posiadając 2 umowy na czas określony mogę rozpocząć staż? 2) w roku szkolnym 2015/2016 nie będę miała już pół etatu z j. niemieckiego, ale etat z j. angielskiego (będę już miała pełne kwalifikacje do nauczania tego języka) czy w tym wypadku staż będzie miał swoją ciągłość? rozpoczynam jako nauczyciel j. niemieckiego a kontynuuję jako nauczyciel j. angielskiego.
KomentarzGość
2014-09-06 12:31:35
Odpowiedzi: 0
Witam.Od 1 wrzesnia b.r.jestem nauczycielem w stanie nieczynnym.Mam stopień nauczyciela mianowanego.Dyrektor rozwiązał ze mną stosunek pracy z powodu zmniejszenia liczby godzin nauczania języka polskiego w pełnym wymiarze godzin.Okazało się jednak,że oddziałów klas pierwszych utworzono więcej,niż przewidywano,a mnie mimo to nie przywrócono do stanu czynnego.W zamian zatrudniono nauczyciela stażystę,uczącego tego samego przedmiotu.Jak się ma do tej sytuacji Art.20,pkt 7 Karty Nauczyciela?
KomentarzGość
2014-09-11 11:56:16
Odpowiedzi: 0
Czy można zatrudnić nauczyciela dyplomowanego do nauczania j.polskiego w klasie III LO w okresie od 02.09.2014 do 30.04.2015.
KomentarzGość
2014-09-24 10:21:29
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem dyplomowanym , zatrudnionym na czas nieokreślony.W zwiazku ze zmniejszajaca się liczba oddziałów w szkole dyrektor w maju przygotował porozumienia stron zmniejszające wymiar godzin. Podpisałam porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia - z 9/ 18 na 7/ 18. Okazało się, że od kwietnia jestem w ciąży i od połowy czerwca przebywam na zwolnieniu lekarskim. Poinformowałam o ciąży dyrektora, ale od 1.09.2014r. pensję naliczono mi uwzględniając porozumienie stron. W związku z tym, złożyłam pisemną prośbę o anulowanie porozumienia dołączając zaświadczenie od lekarza. Czy dyrektor musi anulować porozumienie, czy tez zostanę na 7/ 18 z dodatkiem wyrównawczym?
Komentarzmarek
2015-01-26 19:10:58
Odpowiedzi: 0
czy nauczycielowi wf można powierzyć obowiązki koordynatora sportu szkolnego w szkole liczacej niespełna 500 uczniów i obniżyc pensum dydaktyczne do 8 godzin tygodniowo ,ponieważ opikuje sie sala gimnastyczną /halą
Komentarzmarek
2015-01-26 19:18:04
Odpowiedzi: 0
dodam jeszcze ,że od kilku lat temu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym daje sie dodatkowe /jak to ma miejsce w roku szkolnym 2014 /2015 5 godzin dodatkowych / jest to pokazna sumka.czy jest to zgodne z prawem oswiatowym? z moich wyliczeń dodaek tego koordynatora jest wiekszy od dodatku funkcyjnego mazowieckiego kuratora oświaty.
KomentarzIlona
2015-02-11 12:18:14
Odpowiedzi: 0
Pracuję w Katolickim przedszkolu, który ze względów moralnych nie może zatrudniać osób rozwiedzionych. Jestem teraz na urlopie macierzyńskim. Czy pracodawcda może rozwiązać ze mną umowę o pracę (karta nauczyciela, czas nieokreślony)z powodu że jestem rozwódką i tylko ze ślubem cywilnym?
Komentarzsally
2015-02-28 21:29:43
Odpowiedzi: 0
Pracuję w technikum. Mam od wrześnie przydzielone kilka nadgodzin, ale w kwietniu klasy czwarte opuszczą szkołę i zostanie mi w klasach młodszych tylko 12 godzin tygodniowow maju i czerwcu. Obecnie od kilku miesiecy nie wypłacają mi pieniędzy za wszystkie przepracowane nadgodziny, tylko za część, bo twierdzą,że tymi niezapłaconymi teraz nadgodzinami uzupełnią mi do 18 godzin etat w maju i czerwcu. Czy to jest zgodne z prawem?
KomentarzGość
2015-03-01 21:39:52
Odpowiedzi: 0
Czy można przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły na niepełny etat za jego zgodą?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie